Energiepark Groensebos

Duurzaam en Educatief in Echt-Susteren

Bekijk de infoavond van 20 Januari 2021

Webinar Energiepark Groensebos

Terugkijken

10,5 Hectares

Totale oppervlakte


5,5 Hectares

Oppervlakte aan panelen


5 Hectares

Oppervlakte aan natuur


21.300 Panelen

Aantal modules


11,52 MWp

Capaciteit


11.500.000 kWh/jaar

Jaarlijkse stroomproductie


3.800 huishoudens

Aantal huishoudens van stroom voorzien


5750 ton per jaar

CO2 reductie


48.000.000 km's per jaar

Gelijk aan de uitstoot van gereden km's

Energiepark Groensebos

Onze aarde warmt op, ons klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken uitgeput. De uitstoot van CO2 is hier een belangrijke oorzaak van.

Om de groeiende vervuiling tegen te gaan is het van belang minder afhankelijk te worden van vervuilende energie productie en zal CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen verminderd moeten worden.

Ook de gemeente Echt-Susteren staat voor een enorme uitdaging. De ambitie om woningen en gebouwen uiterlijk in 2050 van aardgas af te krijgen werd uitgesproken op nationaal niveau. Daarnaast moest vóór 2021 helder zijn op wijkniveau wat het alternatief voor aardgas zal worden. Gebaseerd op deze nationale ambitie stelde de gemeente Echt-Susteren als doel een energie-neutraal Echt-Susteren in 2040 te realiseren.

Om deze doelstellingen te kunnen halen, zullen naast kleinschalige energieprojecten in de kernen (zoals zonnepanelen op daken), tevens grootschalige energieprojecten noodzakelijk zijn. Daken alleen zijn niet genoeg om te voldoen aan de vastgestelde doelstellingen. Om deze reden dienen ook grondprojecten gerealiseerd te worden en de locatie voor dit project biedt daarvoor de juiste mogelijkheid.

In 2020 heeft de gemeente een oproep gedaan om ideeën daarvoor te melden.

Coöperatie Groensebos en Energie Coöperatie Echt Susteren "Echt Duurzaam" hebben deelgenomen aan de projectselectie en hun initiatief om tussen Sint Joost en Montfort een energiepark te ontwikkelen bij de gemeente neergelegd. Het plangebied is gelegen in het gebied “Groensebos”, tussen de Heerdstraat en de Groensebosweg, waar een cluster zonnevelden van samen 10 hectare groot wordt voorzien. Onderhavig initiatief is eerder in 2019 al besproken met de gemeente Echt – Susteren, maar toen in het kader van een grotere gebiedsontwikkeling. Naar aanleiding van dit overleg en de positieve grondhouding vanuit de gemeente zijn initiatiefnemers voornemens het energiepark te realiseren.

Het plangebied beslaat 4 kadastrale percelen, samen ca. 10 hectare groot, gelegen aan de Groensebosweg, (noordzijde), aan weerszijden van de Hoofdbroekweg en aan de Heerdstraat (zuidzijde). Deze website zal verder inzicht geven in de plannen om deze percelen om te toveren tot een locatie welke meer doet dan enkel duurzame energie opwekken. De komst van een educatiecentrum en weloverwogen landschappelijke inpassing zullen dit energiepark uniek maken. Hiervoor hebben de coöperaties het Limburgse familiebedrijf NaGa Solar aangesteld als expert ontwikkelingspartner, en werken zij nauw samen met de gemeente en het bureau Pouderoyen-Tonnaer in het adviseren en ondersteunen bij onderwerpen als planologie, landschappelijke - en maatschappelijke inpassing en social return.

Groene stroom productie & CO2 reductie

Het energiepark tussen de Groensebosweg en Heerdstraat zal in totaal een vermogen hebben van 11.249 kWp. Dit wekt jaarlijks zo’n 10.700.000 kWh aan energie op, wat genoeg voor het gemiddelde gebruik van ca. 1548 lokale huishoudens.

Met het opwekken van deze groene energie is het niet meer nodig stroom te gebruiken die opgewekt word met gebruik van fossiele brandstoffen. In totaal levert dit een COreductie op van 57.513 ton.

Natuur & Biodiversiteit

Om een ecologische balans in de natuur te behouden, is het van belang om meerdere planten, dieren en insecten te behouden in de natuur. Onderzoek heeft uitgewezen dat onze manier van het bedrijven van landbouw met veel monocultuur ten koste gaat van deze natuur en biodiversiteit.

Met de komst van deze parken kan de landschappelijke kwaliteit verbeterd worden door de natuur opnieuw vorm te geven. Nieuwe vormgeving van de natuur kan mogelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld het gebruik van lage struiken, kruidenrijke grassen en bloemrijke randen met bijenkasten. Ook wordt er rekening gehouden met de hoogte van de panelen waardoor bijvoorbeeld schapen de mogelijkheid hebben om zich vrij te kunnen bewegen tussen de panelen door. Verschillende opties zijn mogelijk, ook met beperkte schaduwvorming op de zonnepanelen. Het is wetenschappelijk bewezen dat zonneparken op deze manier een goede bijdrage kunnen leveren aan de natuur en biodiversiteit.

Specifiek voor dit project worden er met een aantal zaken rondom natuur en dier rekening gehouden met het plannen van het nieuwe landschap. Al deze informatie zijn in de plannen te bekijken.

Zicht op het zonnepark

De hoogte van het overgrote deel van de panelen is 152 cm. Om ook het zicht vanuit de Heerdweg en de Groensebosweg op het zonnepark zo veel mogelijk te beperken zal er gebruik worden gemaakt van een omheining rondom de zonneweide welke word aangeplant met groen. Met de tijd zal de omheining dus dichter en dichter begroeien zodat het zicht op het park geheel ontnomen wordt. Aan de zuid zijde van het oostelijke perceel zal een brede strueellaag aangeplant worden om zicht op het educatiecentrum en de teelt pilot weg te nemen.

Vanuit het educatiecentrum zal er wel zicht zijn op de zonneweide. Zo is er voor wandelaars, fietsers en andere bezoekers de mogelijkheid de zonneweide van dichtbij te bekijken.

Meer over hoe het er uit gaat zien is te zien in de galerij, ook het landschapsplan is via onderstaande pagina te bekijken.

Bekijk de plannen

Planning

Lokale Participatie

De lokale or regionale organisatie van duurzame energievoorzieningen biedt kansen voor de gemeenschap hieraan deel te nemen. Zo kan men persoonlijk participeren in de energietransitie en profiteren van de voordelen die deze te bieden heeft. Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.

Een voorbeeld van de financiële voordelen die dit project mogelijk te bieden heeft is de opzet van een lokale energiecoöperatie, waarbij omwonenden kunnen participeren door mee te investeren in de zonne-installatie en hiervan persoonlijk de voordelen van terugzien op hun energierekening tijdens de looptijd van het project. Hieraan kan op verschillende manieren vormgegeven worden, een voorbeeld hiervan is de postcoderoosregeling. Energie Coöperatie Echt-Susteren "Echt-Duurzaam", is de faciliterende partij voor financiele participatie in alle projecten in Echt-Susteren. Ook is zij voor de helft eigenaar van dit project, samen met Coöperatie Groensebos. Het streven is om 20% van de helft van het eigendom van dit energiepark weg te kunnen zetten bij lokale burgers.

Buiten financiële participatie, kan dit park ook een maatschappelijke inbreng geven aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij zonneparken zoals deze is er behoefte aan onderhoud. Het schoonmaken van de panelen en het beheren van de natuur. Deze werkzaamheden kunnen onder begeleiding uitgevoerd worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen Sterker

Zonneparken zoals deze bieden de mogelijkheid om samen met maatschappelijke organisaties en de bewoners van de gemeente een nieuwe inpassing te geven aan bestaande gebieden. Wij vinden het fijn als u uw kennis deelt en meedenkt met betrekking tot onze toekomstige plannen, dat u uw bezwaren en belemmeringen kwijt kan. U zit er immers middenin en wij vinden het belangrijk om genoeg draagvlak te creëren. Daarom is het van belang dat u en anderen gebruik maken van hun zeggenschap in het opnieuw inrichten van deze gebieden. Zodat naast de komst van parken die hernieuwbare energie opwekken, ook andere initiatieven daar omheen ontwikkeld kunnen worden die de levenskwaliteit van de omwonenden verder doet verbeteren.

Voor meer informatie over de participatiemogelijkheden, het aangeven van uw interesse hierin of voor andere ideeën die de sociale participatie kunnen stimuleren voor dit project. Kunt u een kijkje nemen op de FAQ pagina of contact opnemen via het contactformulier.

Neem contact op